Wat doet DYNAMIK?

Praktijk DynamIK (specialistische jeugd-GGz) richt zich op onderzoek en/of behandeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • moeilijkheden in het gedrag
 • omgang met emoties
 • hechting
 • identiteit
 • zorgen over de ontwikkeling
 • traumatische ervaringen

Deze moeilijkheden kunnen tot gevolg hebben dat er in de relatievorming tussen de ouder en het kind ofwel tussen het kind en de omgeving afstemmingsproblemen ontstaan die een gezonde ontwikkeling belemmeren.

 

Voor vragen op het gebied van complexe echtscheidingsproblematiek en (licht) verstandelijke beperking verwijzen u graag naar een daarin gespecialiseerde praktijk. 
Wij zijn een ambulante praktijk, dit houdt in dat crisisgevoelige aanmeldingen ook worden doorverwezen. 

Visie van Dynamik.

Wij werken vanuit een ontwikkelingsgerichte en systeemtheoretische visie, vanuit de gedachte dat de kracht van de verandering te vinden is in de relaties tussen kind, gezin en omgeving. Hierbij gaan wij ervan uit dat herstel en versterking van de relatie tussen "ik" en "de ander" helpt om te groeien en te ontwikkelen.

Wie is Dynamik?

Wij zijn een multidisciplinair team bestaande uit Gz-psychologen, psycholoog kind en jeugd, systeemtherapeuten, thuisbehandelaar, psychotherapeut, klinisch psycholoog, en kinder- en jeugdpsychiater

Connie.

Mulder - van Knotsenburg

Systeemtherapeut
Lid van Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (13448)
SKJ geregistreerd (100005888)

Heleen.

van oosterhout

GZ-psycholoog
BIG geregistreerd (19919088525)
Lid van NVGzP

Kim.

Huijbregts

GZ-psycholoog
BIG geregistreerd (49917942525)
Lid van NVGzP

Veerle.

van den Noortgate

Psychotherapeut
BIG geregistreerd (49050254016 en 29050254025)
Lid van VKJP

Sonja.

Brandenburg

Kinder- en jeugdpsychiater
BIG geregistreerd (59020250801)

Karin.

van de Sanden

Systeemtherapeut
Lid van Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (13529)
SKJ geregistreerd (100007031)

Lara.

van den Maagdenberg

Basispsycholoog
SKJ geregistreerd (130005686)

Petra.

Bastiaensen

Systeemtherapeut
Lid van Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (13861)
BIG geregistreerd (89055099025)

Dieuwertje.

Suurland

Thuisbehandelaar
SKJ geregistreerd (110007411)

Veerle.

Pirotte

Klinisch Psycholoog
BIG geregistreerd (59051167525)

Sophie.

Mutsaers

GZ-psycholoog
BIG geregistreerd (99923720825)

Anke.

van Bergen

GZ-psycholoog
BIG geregistreerd (99927198325)

Aanbod.

Onderzoek wordt ingezet om de klachten en hun oorsprong beter te begrijpen. Binnen praktijk DynamIK wordt gebruik gemaakt van de volgende mogelijkheden binnen de intake en diagnostiekfase:

 • Ontwikkelingsanamnese

 • Spelobservatie (ouder-) kind

 • Gezinsobservatie en systeemonderzoek

 • Schoolobservatie

 • Kinderpsychiatrisch onderzoek

 • Psychologisch onderzoek met aandacht voor intelligentie, informatieverwerking, aandacht en concentratie, sociaal-emotionele ontwikkeling, beleving en persoonlijkheid

 • Dossieronderzoek (op basis van rapportage hulpverleningsgeschiedenis)

 • Samenwerking met externe deskundigen op het gebied van taal, motoriek, prikkelverwerking en somatiek.

Behandeling wordt individueel, ouder-kind, gezins- / systeemgericht aangeboden. Binnen Praktijk DynamIK worden de volgende behandelmethodieken ingezet:‚Äč

 • Psycho-educatie om kennis over de individuele problematiek en kwaliteiten te vergroten en inzicht te krijgen in de uitingsvormen in dagelijkse situaties.
 • Infant Mental Health (IMH) is een bijzonder specialisme van de praktijk is de behandeling van jonge kinderen (0-5 jaar) en hun gezin. Wij gaan er van uit dat vroegtijdige signalering en bijsturing op termijn ernstigere ontwikkelingsproblemen kan voorkomen.
 • Ouder-Kind Interactie in Beweging (OKI-B) voor ouders en kinderen die problemen ervaren in de relatie en regulatie van gedrag en emoties.
 • Ouder-baby behandeling waarbij ouders worden ondersteund die een moeizame start hebben met hun kindje.
 • Speltherapie / psychotherapie wordt ingezet ter stimulering van  de ontwikkeling,  traumaverwerking, ter versterking van het zelfbeeld en/of om de interactie met anderen te bevorderen. 
 • Floortime behandeling richt zich op het stimuleren van de zelfregulatie, het contact en de communicatie. Het is bedoeld voor kinderen met een sociaal-emotionele achterstand of een ontwikkelingsstoornis.
 • Schematherapie is een vorm van psychotherapie. Schematherapie helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. Binnen de schematherapie leren kinderen en jongeren zich beter te gaan voelen en voor zichzelf op te komen. Hierdoor verandert niet alleen het gedrag, maar ook de gedachten en gevoelens.
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT) wordt ingezet om meer inzicht te krijgen in de gedachten, gevoelens en het gedrag.
 • EMDR voor kinderen die nare ervaringen hebben opgedaan die belemmerend werken in hun ontwikkeling en welbevinden.
 • Systeemtherapie voor gezinnen waarbij er een vraag is naar verbetering van de interactie tussen de gezinsleden.
 • Ouderbegeleiding voor ouders van kinderen die in behandeling zijn. Deze begeleiding richt zich op het versterken van het ouderschap en de omgang met problematisch gedrag.
 • Intensieve ambulante thuisbehandeling (gericht op het versnellen en vasthouden van het effect voortkomend vanuit het effect van individuele en/of systeem therapie) is pedagogische ondersteuning in de thuissituatie aan ouders, die de complexe opvoedingstaak hebben om hun ouderschap af te stemmen op de behoeften en ontwikkelingsvragen van hun kind met (ontwikkelings-)problematiek. 

LAAT ONS MEEDENKEN!

Aanmelden voor specialistische zorg (sGGZ) kan met verwijzing van huisarts, jeugdarts, kinderarts, andere medisch specialist of Centrum voor Jeugd en Gezin.

 

Na aanmelding vindt een intake plaats waarbij de vraag van de cliënt en het systeem leidend zijn. Iedere hulpvraag, mens en gezin is anders en vraagt een op maat gemaakte aanpak. Deze aanpak wordt vastgelegd in een behandelplan en regelmatig geëvalueerd. In overleg met de cliënt en het systeem wordt de samenwerking gezocht met belangrijke betrokkenen uit de leefomgeving van een kind of jongere.

 

Voor vragen of overleg, neem contact met ons op!

SAMENWERKING EN CONSULTATIE.

Praktijk DynamIK zoekt met toestemming van de cliënt en het systeem actief de samenwerking op met belangrijke ketenpartners zoals het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), onderwijs en opvang, huisarts, jeugd- en kinderarts. Tevens wordt er tijdig een logopedist, kinderfysio- en SI-therapeut of andere (medisch) specialist geconsulteerd.  Daarnaast neemt Praktijk DynamIK deel aan het Kinderteam Breda (www.kinderteambreda.nl). In overleg met de cliënt, het systeem en betrokken hulpverleners wordt er ingezet op een gezamenlijk behandelplan. Consultatie en advies is mogelijk.

Aanmeldformulier.

Beste ouder, jongere of verwijzer,
Fijn dat jullie onze praktijk gevonden hebben.
Echter kampt onze praktijk helaas op dit moment met een lange wachtlijst.
Om naast onze professionele betrokkenheid en kwaliteit ook de doorstroming te waarborgen hanteren wij een aanmeldstop. Houd onze website in de gaten voor update van de informatie omtrent aanmelding.

Groet, Praktijk DynamIK

DynamIK in tijden van Covid-19

Beste ouders, jongeren, ketenpartners en verwijzers,

Wij continueren onze zorg, volgend de richtlijn GGZ en Corona van 2 oktober jl. gepubliceerd door GGZ Nederland (GGZ Standaarden), die aansluiten bij de algemeen landelijke RIVM richtlijn.

Voor vrijgevestigde GGZ praktijken staat als volgt beschreven: "In deze tijd met de risico's op besmetting en het streven die zoveel als mogelijk te voorkomen moeten behandelaars een afweging maken in de vorm waarin zij hun behandeling aanbieden. Voorop moet staan dat cliënten de behandeling krijgen die zij nodig hebben, ook in deze lastige omstandigheden. De behandelaar streeft hierin samen met de cliënt en zijn naasten te komen tot maatwerk in de best passende vorm. Dit betekent dat een behandeling face-to-face kan plaats vinden, met inachtneming van de RIVM-richtlijn en mits instellingen de veiligheid van medewerkers en cliënten voldoende kunnen waarborgen. In overleg kan een vorm van digitale behandeling overwogen worden. Het streven is in overleg tussen behandelaar en cliënt(systeem) te streven naar maatwerk in de best passende vorm. Blijf samen een ieders gezondheidstoestand proactief monitoren."

Gemeente Breda (Regio WBO) stelt dat 1-op-1 dienstverlening doorgang kan vinden conform de huidige richtlijn van het RIVM, dwz zolang de behandelaar en cliënt(systeem) geen klachten vertonen en de voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.

Binnen onze praktijk voeren wij beleid in lijn met bovenstaande richtlijn en de aanpak zoals beschreven door het RIVM in de bestrijding van het COVID-19 virus (beter bekend als het Corona virus) voor onszelf als behandelaren als ook voor u als cliënt(systeem).

 • Een behandeling kan face-to-face plaats vinden, mits geen van de aanwezigen klachten heeft, in gesprek de 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt, met een maximum van 4 personen in de ruimte. (Er zijn binnen het huidig kabinetsbeleid geen aanpassingen nodig in de organisatie van face to face contacten in de behandelingen.)
 • Stem bij twijfel met cliënt/behandelaar af of het face-to-face contact kan doorgaan.
 • Onze praktijk hanteert eenrichtingsverkeer met onze INGANG aan de St.Josephstraat en onze UITGANG aan de Oranjesingel.
 • Heb bij binnenkomst en verlaten van de praktijk aandacht voor handhygiëne en gebruik de desinfectie in de gang of was uw handen op het toilet.
 • Wij vragen onze cliënten en behandelaren om een mondneusmasker te dragen bij het zich verplaatsen binnen de praktijk (op de gangen waar de 1,5 meter moeilijker te waarborgen is).
 • Mogen wij u vragen om met ons samen de verantwoordelijkheid te dragen om groepsvorming te voorkomen. Wij vragen u daarom om op de afgesproken tijdstip binnen te komen en niet veel eerder in de wachtkamer te verblijven.
 • De spreek-/spelkamers worden na ieder behandelcontact geventileerd door de behandelaar.
 • Een afspraak dient geannuleerd te worden door cliënt/behandelaar in geval van verkoudheidsklachten, koorts- en griepverschijnselen. Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid (hoesten, niezen en snotteren), spierpijn, benauwdheid, hoesten, keelpijn, hoofdpijn of koorts.
  Bij kinderen <13 jaar geldt dat zij welkom zijn op de praktijk mochten ze enkel snotteren
  (bij ook niezen en hoesten of andere klachten niet welkom; overeenkomend met beleid van basisscholen en kinderdagverblijven). Wanneer binnen uw gezin iemand positief getest is op Covid-19, wordt van u verwacht dat u in thuis quarantaine blijft en ons dit laat weten.
 • Indien u niet kunt komen voor onderzoek of behandeling neem dan contact op met uw behandelaar om te overleggen over een nieuw moment of alternatieve vorm van contact.
 • Bij coronagerelateerde klachten dient een behandelaar zich te laten testen alvorens aanwezig te mogen zijn op de praktijk. In geval van een positieve Covid-19 test van de behandelaar met wie u binnen de incubatietijd contact heeft gehad, wordt u vanzelfsprekend geïnformeerd.


Hartelijk dank voor uw medewerking.
Bij vragen, weet ons te vinden.

Groet,
Team Praktijk DynamIK